Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
analýza skladieb hlavného predmetu ASHP
anglický jazyk ANJ
ansámblový spev ANS
cirkevná hudba CIH
dejepis DEJ
dejiny a literatúra cirkevnej hudby DCH
dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia DLH
dejiny a literatúra hlavného predmetu DLHP
dejiny a literatúra spevu DLS
dejiny divadla DED
dejiny hudby DEH
dejiny literatúry hlavného odboru štúdia DLH
didaktika DID
didaktika hlavného odboru štúdia DHO
didaktika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky DPH
didaktika vyučovania hlavného odboru štúdia DVH
didaktika vyučovania spevu DVS
diplomový seminár DIS
dirigentská prax PRD
dirigovanie DiR
dirigovanie DIR
dirigovanie zboru DiZ
dirigovanie zboru DIZ
estetika EST
estetika umenia ESU
etická výchova ETV
fonetika a javisková reč FON
fyziológia a hygiena hlasového aparátu FHL
fyziológia a hygiena hracieho aparátu FHR
gregoriánsky chorál GCH
harmónia HAR
herecká výchova HER
historicko-estetický seminár HES
hlasová výchova HLV
hra liturgickej a obradnej hudby HLO
hra na akordeóne HNA
hra na bicích nástrojoch HbN
hra na bicích nástrojoch HBN
hra na cimbale HNC
hra na druhom nástroji HDN
hra na fagote HNF
hra na flaute HFL
hra na gitare HNG
hra na harfe HHA
hra na hoboji HNH
hra na husliach HHU
Hra na husliach Hs
hra na klarinete HKT
hra na klavíri HnK
hra na klavíri HNK
hra na kontrabase HKB
hra na lesnom rohu HLR
hra na organe HNO
hra na pozaune HNP
hra na príbuznom nástroji HPN
hra na saxofóne HNS
hra na trúbke HNT
hra na tube HTU
hra na viole HNV
hra na viole HVA
hra na violončele HVČ
hra na zobcovej flaute HZF
hra notového zápisu bez prípravy HNZ
hra v ľudovom súbore HĽS
hra v orchestri HVO
hra v súbore HSU
hra v symfonickom orchestri HVS
hra v tanečnom orchestri HTO
hra z listu HZL
hra z listu a improvizácia HZLI
hra z partitúr a klavírnych výťahov HZP
hudobná didaktika DID
hudobná literatúra HUDL
hudobná teória HT
hudobné formy a analýza skladieb HFA
hudobno-teoretická analýza skladieb HTA
improvizácia a hra generálbasu IMP
informatika INF
informatika v umení IVU
inštrumentácia a aranžovanie skladieb IAS
interná koncertná prax IKP
interný koncert IK
interpretačný seminár ISS
intonácia a rytmus INR
javisková reč JAR
Komorná hra
komorná hra KOH
kompozičné techniky hudby 20. storočia KTH
koncertná prax KOP
kontrapunkt KTP
korepetícia a organový sprievod KOS
korepetícia a štúdium programu KŠP
ladenie LAD
latinský jazyk LAJ
liturgika LIT
maskovanie MAS
metodika hudobnej výchovy MHV
metodika HV a PHV
metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky MPH
náboženská výchova NBV
náčuvy HV a PHV
náčuvy prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky NPH
náčuvy PV a HN
náčuvy vyučovania hlavného odboru štúdia NVHOŠ
náčuvy vyučovania spevu NVS
náuka o harmónii NOH
náuka o hudobných formách NHF
náuka o hudobných nástrojoch NON
náuka o kontrapunkte NKP
náuka o organe NOO
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
nemecký jazyk NEJ-2
občianska náuka OBN
odborný cudzí jazyk OCJ
operné herectvo OPH
pedagogicko-umelecká prax PUP
pedagogický seminár PES
pedagogický seminár hlavného odboru štúdia PSH
pedagogický seminár HOŠ PSH
pedagogický seminár prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky PSP
pedagogický seminár vyučovania hry na klavíri PSVHNK
pedagogický seminár vyučovania spevu PSVS
pedagogika PED
Pedagogika
pedagogika hlavného odboru štúdia PHO
pohybová výchova PHY
povinný klavír POK
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktická časť odbornej zložky - dirigovanie zboru PČOZ-DIZ
praktická časť odbornej zložky - hra na organe PČOZ-HNO
prax v klavírnom sprievode PKS
prax v organovom sprievode POS
psychológia PSY
Psychológia
rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia RUD
ruský jazyk RUJ
skladba Skl
skladba SKL
slovenský jazyk a literatúra SJL
sluchová analýza SLA
spev HOP
spev notového zápisu bez prípravy SNZ
spev z listu SZL
správanie Spr
súborová hra SUH
taliansky jazyk TAJ
telesná výchova TEV
Telesná výchova
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
umelecká prax interná UPI
umelecká prax verejná UPV
umelecký prednes UMP
vedenie zboru VZB
výroba a úprava plátkov a strojčekov VST
vyučovacia prax VYP
vyučovacia prax hlavného odboru štúdia VPHO
vyučovacia prax HV a PHV VP HVaPHV
vyučovacia prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky VYP
vyučovacia prax PV a HN VYPPVaHN
základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch ZHN
základy dirigovania ZAD
Základy dirigovania;
základy herectva ZAH
zborová a orchestrálna literatúra ZOL
zborový spev ZBS

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2019

Novinky

Kontakt

  • Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
    J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
  • +421 041 56 200 90

Fotogaléria